Strona archiwalna
- + regulamin przyznawania stypendiów  

ZASADY  PRZYZNAWANIA  STYPENDIÓW  STUDENTOM  STUDIUJĄCYM 
NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH

(dotyczy programu rozpoczętego w roku akademickim 2010/11)

§ 1.

 1. Stypendia są świadczeniem specjalnym i przyznaje się je ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, przekazanych dla studentów studiów stacjonarnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w ramach realizacji projektu „Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.2/2010” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka" Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”).
 2. Wielkość środków jakimi dysponuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach w/w projektu oraz liczba studentów pobierających stypendium określa umowa zawarta pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a MNiSW.

§ 2.

 1. Stypendia są przyznawane  studentom studiów stacjonarnych, podejmujących kształcenie na kierunkach zamawianych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:
  1. na studiach I stopnia Inżynierii Materiałowej od października 2010 roku, i Fizyki Technicznej od lutego 2011,
  2. na studiach II stopnia Inżynierii Materiałowej od lutego 2011 roku.
 2. Stypendium przyznawane jest na kierunkach: inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, oraz wypłacane raz w miesiącu, w wysokości 1000 złotych dla jednego studenta.
 3. Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu, a głównym kryterium są wyniki w nauce osiągane w poprzednich semestrach. Prawo udziału w konkursie posiadają studenci będący obywatelami polskimi, którzy podejmują studia na kierunku zamawianym. Informacja dotycząca konkursu umieszczana jest na wydziałowych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej wydziału. Studenci 1-go roku studiów powiadamiani są na pierwszym spotkaniu informacyjnym. Informacje te publikowane są również w materiałach dotyczących procesu rekrutacji w celu powiadomienia kandydatów na studia.
 4. Termin składania wniosku upływa wraz z końcem trzeciego tygodnia okresu, na który przyznane ma być stypendium. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 3.

 1. Stypendium jest przyznawane  niezależnie od innych stypendiów przysługujących studentom, o których mowa w art. 173 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Stypendium może być przyznane:

a) dla studiów I stopnia – na okres 5 miesięcy w danym semestrze roku akademickiego (zgodnie z umowa o finansowaniu projektu) i może być przedłużane, co semestr na kolejne 5 miesięcy jednak łączny okres pobierania stypendium nie może być dłuższy niż 35 miesięcy dla jednego studenta, w pełnym cyklu kształcenia

b) dla studiów II stopnia – na okres 5 miesięcy w danym semestrze studiów i może być przedłużane co semestr na kolejne 5 miesięcy,  jednak łączny okres pobierania stypendium nie może być dłuższy niż 15 miesięcy dla jednego studenta, w pełnym cyklu kształcenia.

 1. Stypendium przyznaje się/przedłuża się na wniosek studenta.
 2. Wzór wniosku o przyznanie/przedłużenie stypendium określi rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniew piśmie okólnym.

§ 4.

 1. Stypendium przyznaje Komisja Konkursowa powołana przez dziekana wydziału, zwana dalej Komisją.
 2. W skład Komisji wchodzi prodziekan ds. nauczania wydziału realizującego kształcenie na kierunkach zamawianych (przewodniczący komisji), opiekun kierunku, starosta grupy studenckiej i dwóch przedstawicieli samorządu studenckiego. Decyzje wydane przez Komisję podpisuje przewodniczący i zatwierdza Dziekan.
 3. Dziekan wydziału realizującego kształcenie na kierunkach zamawianych nadzoruje pracę komisji w myśl art. 177 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 164 poz. 1365)
 4. Komisja sprawdza prawidłowość złożonych wniosków, ustala listę rankingową, a następnie ustala listę stypendystów, zawiadamia pisemnie stypendystów o przyznaniu stypendium.
 5. Podstawą ustalenia listy rankingowej stypendystów na I semestr studiów są wyniki uzyskane przez osoby ubiegające się o stypendium w postępowaniu rekrutacyjnym na studia zgodnie z zasadami rekrutacji ustalonymi na dany rok akademicki.
 6. Stypendium otrzymują studenci, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce na kierunku, objętym wsparciem. Liczbowy wskaźnik tych wyników jest iloczynem średniej oceny z poprzedniego semestru studiów i ułamka, którego licznik jest sumą uzyskanych przez studenta punktów ECTS od początku studiów, a mianownik jest sumą punktów ECTS wynikającą z planu studiów w tym okresie. Średnia ocena z semestru studiów jest średnią ważoną ocen uzyskanych za przedmioty objęte planem studiów tego roku, gdzie wagami są punkty przyporządkowane danym przedmiotom.
 7. Osoby ubiegające się o stypendium umieszczane są na liście rankingowej uporządkowanej wg kolejności uzyskanych wyników określonych w ust. 5 i 6.
 8. Komisja przyznaje stypendia w kolejności ustalonej na liście rankingowej w liczbie limitu określonego dla danego kierunku.
 9. W przypadku gdy o ostatnie stypendium z puli stypendiów ubiegają się dwie osoby z identyczną średnią ocen z poprzedniego semestru, o przyznaniu stypendium decydują wyniki w nauce uzyskane od początku studiów na kierunku zamawianym.
 10. Jeżeli o ostatnie stypendium z puli stypendiów  na II semestr nauki na kierunku zamawianym ubiegać się będą studenci, którzy otrzymali identyczna średnią ocen z I semestru, o przyznaniu stypendium decydować będą wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia na kierunek zamawiany.  
 11. Jeżeli o ostatnie stypendium z puli stypendiów na I semestr nauki na kierunku zamawianym ubiegać się będą studenci, którzy otrzymali identyczna średnią ocen w wyniku postępowania rekrutacyjnego o przyznaniu stypendium decydować będą wyniki z świadectwa maturalnego.   Osoby, które nie otrzymają stypendium stanowią grupę rezerwową. Osoby te mogą otrzymać stypendium w trakcie roku akademickiego/semestru w przypadku utraty prawa do otrzymywania stypendium przez stypendystów, którym przyznano stypendium na dany rok akademicki/semestr.
 12. Od decyzji Komisji i dziekana wydziału przysługuje odwołanie do prorektora ds. kształceniaskładane w terminie czternastu dni od chwili ogłoszenia wyników.

§ 5.

Student traci prawo do otrzymywania stypendium:

 1. w przypadku braku rejestracji na kolejny semestr studiów,
 2. z chwilą skreślenia z listy studentów,
 3. gdy został zawieszony w prawach studenta,
 4. w przypadku zmiany kierunku lub formy studiów.

§ 6.

Student zachowuje prawo do otrzymywania stypendium w przypadku udziału w programach międzynarodowej bądź krajowej wymiany studentów pod warunkiem kontynuacji nauki na innej uczelni na tym samym kierunku.

§ 7.

Wypłaty stypendiów realizowane są na osobiste konta bankowe studentów.
Stypendia będą wypłacane zgodnie z harmonogramem wypłat świadczeń z
funduszu pomocy materialnej.