Strona archiwalna
- + „Uatrakcyjnienie kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach inżynieria materiałowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał dofinansowanie do wniosku pt. „Uatrakcyjnienie kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunku inżynieria materiałowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

W wyniku przyznanych środków dofinansowanie otrzymały następujące kierunki studiów: inżynieria materiałowa (studia stacjonarne I i II stopnia). 

 

OPIS PROJEKTU

 

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy oraz podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym w obszarze nauk technicznych. Kierunek objęty dofinansowaniem, tj. inżynieria materiałowa  stanowi ogromny potencjał w aspekcie rozwoju kariery zawodowej młodej kadry inżynierskiej, aczkolwiek jest zbyt mało popularny i niedoceniony przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczynających studia. Zadania realizowane w ramach projektu mają na celu popularyzację w/w kierunku i uatrakcyjnienie procesu kształcenia poprzez: przygotowanie i wdrażanie programów wyrównawczych z matematyki i fizyki zwiększających wiedzę studentów i ułatwiających im studiowanie przedmiotów pokrewnych; organizację dodatkowych kursów, szkoleń z uwzględnieniem możliwości certyfikacji kwalifikacji studentów, dodatkowo podnoszącej ich wartości na rynku pracy; podniesienie standardu kształcenia poprzez opracowanie serii skryptów wspomagających dydaktykę, realizację serii wykładów przez ekspertów akademickich i przemysłowych,  rozszerzenie zakresu działań rozwijających praktyczne umiejętności w pracach laboratoryjnych i projektowych, a także w ramach stażów realizowanych u partnerów przemysłowych; wzmocnienie oddziaływania firm przemysłowych na treści przekazywane w procesie dydaktycznym i zakres umiejętności praktycznych zdobywanych przez absolwentów. Ponadto połowa studentów kierunku objętego wsparciem otrzymuje stypendium motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie, przyznawane co semestr w oparciu o oceny ze studiów.   Przyjęte cele projektu oraz zaplanowane do ich realizacji działania wpisują się w główny cel Narodowej Strategii Spójności (NSS) 2007 – 2013, jakim jest wzrost poziomu edukacji społeczeństwa oraz poprawę jakości kształcenia, jak również cele szczegółowe POKL (Priorytet IV: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2), Planu Działań oraz Strategicznych Wytycznych Wspólnotowych.

Wartością dodaną projektu jest wzrost zainteresowania studiami na kierunku zamawianym oraz zwiększeniem liczy absolwentów – specjalistów w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju; podniesienie jakości kształcenia na ZUT w Sz-nie poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego; zwiększenie praktycznego zorientowania studentów i absolwentów zarówno w obszarze nowoczesnych technologii i stanu rozwoju określonych gałęzi przemysłu, jak i nabycia umiejętności / doświadczeń przydatnych w budowaniu kariery zawodowej i odpowiadających potrzebom pracodawców.

 

GRUPY DOCELOWE

 

Wsparciem objęci są studenci studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia kierunku: inżynieria materiałowa (IM), prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Projekt jest adresowany zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Wybór grup docelowych podyktowany jest małym zainteresowaniem kształceniem na tym kierunku oraz niewystarczającą wiedzą w zakresie fizyki i matematyki wśród studentów I-go stopnia oraz dużą dysproporcją w wiedzy podstawowej dla kierunku IM w przypadku studiów II stopnia. Sposób rekrutacji na studia I i II stp. jest określony przepisami naboru na poszczególne kierunki studiów prowadzone w ZUT w Sz-nie. Kandydaci na studia I stp. oceniani są na podstawie wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów: jęz. polskiego, jęz. obcego, matematyki i przedmiotu wybranego (wskazanego przez kandydata), które składają się na ilość punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Suma uzyskanych punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej i przyjęciu na studia stacjonarne. Warunkiem przyjęcia na studia II stp. jest ukończenie studiów I stp. na kierunku technicznym, a podstawą do kwalifikacji ocena uzyskana na dyplomie z odbytych studiów (lub gdy to kryterium jest niewystarczające pod uwagę brana jest średnia ocen uzyskanych podczas odbytych studiów). Stypendia motywacyjne przyznawane są w oparciu o „Zasady przyznawania stypendiów studentom studiującym na kierunkach zamawianych” (na rok akademicki 2010/2011) w ZUT.