Strona archiwalna
- + Projekt systemowy nr 35/DSW/4.1.2/2008 i nr 43/DSW/4.1.2/2008 „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż”  

Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w okresie od 21.08.2008 r. do 15.03.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV – Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.
Jego całkowita wartość wynosi 1 695 900,00 PLN dla byłej Politechniki Szczecińskiej i 1 174 500,00 zł dla byłej Akademii Rolniczej.

MNiSW na podstawie ww. umów zamawia kształcenie dodatkowo 102 studentów (zwiększenie naboru o taką liczbę) na kierunkach/specjalnościach zamawianych takich jak: mechatronika (układy mechatroniczne), mechanika i budowa maszyn (komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn), automatyka i robotyka (technologie informacyjne w automatyzacji produkcji), elektrotechnika (technologie informacyjne
w elektrotechnice) oraz biotechnologia (produkcja roślin i produkcja zwierzęca). Realizacja projektu jest ściśle związana z dofinansowaniem działań mających na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia, finansowaniem zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki oraz wypłatą stypendiów dla najlepszych studentów w wysokości 1 000 zł/m-c (51 osób). 

 

kontakt