Strona archiwalna
Dokumenty / pliki
- +  

UWAGA KANDYDACI

 

- elektroniczny formularz (kwestionariusz na studia)

- oświadczenie o gotowości podjęcia studiów

- zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu  Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia


Dane teleadresowe miejsc złożenia dokumentów /więcej.../


Wykaz dokumentów 
wymaganych w rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II stopnia  w roku akademickim 2010/2011


Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów, zobowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty:

 • wydruk elektronicznego formularza podania na studia z własnoręcznym podpisem potwierdzającym prawdziwość zawartych
  w formularzu danych,
 • świadectwo dojrzałości, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną „nowa” matura (oryginał lub odpis świadectwa w oryginale) lub szkołę średnią „stara” matura (oryginał) (kandydaci z „nową maturą”, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – aneks do świadectwa dojrzałości),
 • kandydaci ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureat) świadectwo dojrzałości (jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości),
 • orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku zgodnie
  z obowiązującymi uregulowaniami MZiOS (skierowanie na badania lekarskie można pobrać w siedzibie WKR danego kierunku),
 • kserokopia dowodu osobistego, poświadczona za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów),
 • cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), 
 • dowód wpłaty na konto Uczelni opłaty rekrutacyjnej - oryginał,
 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,
 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów,
 • kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ,
 • laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej. 


W przypadku studiów II stopnia, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, kandydat powinien złożyć dodatkowo

 • oryginał dyplomu lub odpis dyplomu (wraz z suplementem lub wypisem z przebiegu studiów) ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kandydaci którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat, zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wystawienia),
 • zaświadczenie o średniej z toku studiów,
 • indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą szkołę – w przypadku kandydatów nie posiadających suplementu.