Strona archiwalna
- + INFORMATYKA - kierunek o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy  

Projekt pt. „Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka”, nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-131/09-00.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2009 r. do 28.02.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV –Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 – „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Projekt otrzymał  dofinansowanie w wysokości 2 701 770,17 PLN. Realizowany jest na Wydziale Informatyki i obejmuje kształcenie na kierunku Informatyka w ramach studiów I-go stopnia. Projekt zakłada m.in. zwiększenie do 180 liczby studentów w roku akademickim 2009/2010 w stosunku do roku bazowego 2007/2008 na kierunku Informatyka. Projekt przewiduje wypłacanie stypendiów 90 studentom  w wysokości 700 PLN, przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki (60 godzin) i fizyki (30 godzin) na studiach I stopnia dla wszystkich studentów kierunku, opracowanie i włączenie do programu studiów modułów seminaryjno-warsztatowych, kursy dla studentów związane z technologiami m.in. Microsoft i Novell, udział studentów w targach informatycznych CeBit i inne. Oprócz przyznawanych stypendiów, które zachęcają kandydatów do podjęcia studiów, priorytetem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia na kierunku Informatyka.

 

kontakt