Strona archiwalna
realizowane projekty
- + Uatrakcyjnienie procesu kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i mechatronika ZUT w Szczecinie  

OPIS PROJEKTU

 

Projekt obejmuje sześć komplementarnych zadań związanych ze zwiększeniem liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy oraz podniesieniem jakości kształcenia w obszarze nauk technicznych. Jego celowość wynika z potrzeby rozwiązania następujących problemów: stały rozwój nowoczesnych technologii wykorzystywanych we współczesnych urządzeniach automatyki, mechaniki, mechatroniki i dziedzin pokrewnych wymaga ustawicznego doskonalenia programów kształcenia oraz rozwoju kadry dydaktycznej Wydziałów, np. w ramach współpracy z firmami branży przemysłowej; aktualne programy i siatki studiów a także oferta przedmiotów obieralnych nie jest w pełni kompatybilna z najnowszymi oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstw oraz standardami międzynarodowymi wynikającymi ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; dynamika zapotrzebowania rynku pracy sprawia, iż pracodawcy oczekują od ośrodków akademickich stworzenia warunków do kształcenia inżynierów w zakresie związanym z nowoczesnymi, innowacyjnymi technologiami; na rynku brak jest również szeroko dostępnych materiałów w postaci skryptów i podręczników akademickich dotyczących nowoczesnych rozwiązań. Cel ogólny projektu stanowią: poprawa jakości i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Wydziałów Elektrycznego oraz Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, jak również wzrost liczby absolwentów na kierunkach zamawianych oraz dostosowanie struktury podaży absolwentów do potrzeb gospodarki. Cele szczegółowe projektu to: podniesienie atrakcyjności kształcenia na zbyt mało popularnych kierunkach technicznych na poziomie wyższym w ramach kierunków studiów prowadzonych na wydziałach ZUT w Sz-nie: Elektrycznym oraz Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, tj. Automatyka i Robotyka (AiR), Inżynieria Materiałowa (IM), Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Mechatronika (Mchtr); uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Wydziałów poprzez przygotowanie dodatkowych kursów, szkoleń, z uwzględnieniem możliwości certyfikacji kwalifikacji studentów, dodatkowo podnoszącej ich wartości na rynku pracy; podniesienie standardu kształcenia na Wydziałach poprzez opracowanie serii skryptów wspomagających dydaktykę oraz rozszerzenie zakresu działań rozwijających praktyczne umiejętności w pracach laboratoryjnych i projektowych. Cele POKL, realizowane w ramach projektu to: poprawa zdolności adaptacyjnych przyszłych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, poprzez realizację podanych celów szczegółowych. W ramach Priorytetu IV: Nauka i Szkolnictwo Wyższe określono cele szczegółowe, których realizację przewiduje niniejszy projekt: dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy, poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych, podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym.

 

GRUPY DOCELOWE

 

Wsparciem zostaną objęci studenci studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia kierunków AiR, IM, MiBM, Mchtr, prowadzonych na wydziałach: Elektrycznym oraz Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Sz-nie. Wybór grupy docelowej podyktowany jest małym zainteresowaniem kształceniem na tych kierunkach oraz niewystarczającą wiedzą w zakresie fizyki i matematyki wśród studentów I-go stopnia. Podczas rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym równości płci, dzięki czemu cały projekt będzie miał pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równych szans i będzie mógł przyczynić się do ich wyrównania. Stypendium przyznawane będzie najlepszym studentom I-go i II-go stopnia, przy czym na 1 rok studiów I-go stopnia stypendium przyznawane będzie w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce. Sposób rekrutacji na studia jest określony przepisami naboru na poszczególne kierunki studiów, zaś w przypadku stypendiów regulaminem, przyjętym w ramach Uczelni. W pierwszym roku realizacji projektu (rok akademicki 2009/2010) o stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy podejmą studia po raz pierwszy i na 1 roku kierunków zamawianych na ZUT w Szczecinie. W 2 roku realizacji projektu – studenci drugiego roku kierunków zamawianych w ZUT; w 3 roku realizacji projektu – studenci trzeciego roku kierunków zamawianych. W przypadku stypendiów na II-im stopniu studiów o stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli studia stacjonarne I-go stopnia. Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu. Prawo udziału w konkursie posiadają studenci, będący obywatelami polskimi, którzy są na kierunku zamawianym. Informacja dotycząca konkursu umieszczana jest na wydziałowych tablicach informacyjnych oraz na stronach internetowych wydziałów. Studenci 1-go roku studiów powiadamiani są na spotkaniu informacyjnym. Informacje publikowane są również w materiałach dotyczących rekrutacji w celu powiadamiania kandydatów na studia. Termin składania wniosku o stypendium na studiach I-go stopnia upływa z dniem 20 października danego roku akademickiego, zaś na studiach II-go stopnia na dwa tygodnie od momentu rozpoczęcia semestru, na który przyznawane będzie stypendium. Stypendium może być przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

kontakt